Szanowny użytkowniku serwisu www.wso.com.pl, chcielibyśmy i prosimy byś:

 • nie naruszał żadnych przepisów prawa;
 • nie naruszał zasad zamieszczania ogłoszeń;
 • nie zamieszczał obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne, nieprzyzwoite, wulgarne lub złośliwe;
 • nie podawał nieprawdziwych informacji na jakikolwiek temat;
 • nie naruszał praw osób trzecich;
 • nie rozpowszechniał spamu w żadnej formie;
 • nie rozpowszechniał wirusów ani innego oprogramowania mogących zaszkodzić serwisowi lub innym Użytkownikom serwisu;
 • nie podejmował żadnych działań, które mogłyby zakłócić poprawne funkcjonowanie serwisu;
 • nie naruszał praw własności intelektualnej innych osób;
 • nie korzystał z jakiegokolwiek oprogramowania aby uzyskać dostęp do serwisu w celu pozyskania zawartych w nim treści;
 • nie zbierał ani nie gromadził jakichkolwiek informacji o innych Użytkownikach bez ich zgody;
 • nie omijał zastosowanych przez nas środków bezpieczeństwa.
Pamiętaj, że ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie informacje, które zamieszczasz w serwisie www.wso.com.pl wraz ze wszystkimi konsekwencjami mogące wyniknąć z treści Twojego ogłoszenia.
 
Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia opublikowania lub usunięcia wedle własnego uznania treści, które naszym zdaniem są nieodpowiednie lub naruszają powyższe warunki. Zastrzegamy sobie również prawo wedle własnego uznania do czasowego lub trwałego ograniczenia prawa Użytkownika do korzystania z serwisu www.wso.com.pl lub odmówienia Użytkownikowi prawa do rejestracji w serwisie.
 
Nie ponosimy odpowiedzialności za niezgodne z prawem treści zamieszczone w serwisie ani za sposób korzystania ze strony przez jej Użytkowników.

Niektóre funkcje serwisu powodują, że Twoje ogłoszenie będzie wyświetlane w innych serwisach (np. Facebook i inne portale społecznościowe). Korzystając z serwisu www.wso.com.pl, wyrażasz na to zgodę.

Możemy usunąć Twoje ogłoszenie, jeśli zostanie zgłoszone na którejkolwiek z naszych stron, lub jeśli uznamy, że powoduje problemy albo narusza przepisy prawa lub obowiązujące zasady.

Opłaty i usługi.
Korzystanie z serwisuwww.wso.com.pl w podstawowych funkcjach jest bezpłatne. Za funkcje dodatkowe (w tym promocyjne) pobieramy opłaty zgodnie z naszą tabelą opłat. Jeśli za usługę, z której korzystasz, naliczana jest opłata, możesz zaakceptować naliczoną opłatę podczas zamieszczania ogłoszenia (zawsze otrzymasz aktualną informację na ten temat PRZED ZAMIESZCZENIEM OGŁOSZENIA).

Wysokość opłat może się zmieniać a zmiany te wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym.

Opłaty nie podlegają zwrotowi.

Treści.
W serwisie www.wso.com.pl mogą znajdować się treści zarówno nasze jak i zamieszczone przez naszych Użytkowników. Serwis www.wso.com.pl jest chroniony w każdym względzie przez prawo autorskie. W związku z tym nie możesz kopiować, rozpowszechniać i/lub modyfikować treści pochodzących z serwisu www.wso.com.pl bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody. Przekazując nam treści, potwierdzasz, że masz prawo do udzielenia nam, i udzielasz nam niewyłącznego, ogólnoświatowego, bezterminowego, nieodwołalnego, bezpłatnego i pozwalającego na udzielanie dalszych licencji pozwolenia na wykonywanie praw autorskich, praw do upubliczniania w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji niniejszej umowy. Celem uniknięcia potencjalnych wątpliwości zgadzasz się na to, że jesteś jedynym podmiotem odpowiedzialnym za swoje ogłoszenie i że serwiswww.wso.com.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dostarczone przez Ciebie treści.

Zrzeczenie się odpowiedzialności.
Zgadzasz się, że nie będziesz pociągał nas do odpowiedzialności za ogłoszenia i działania innych Użytkowników.

Nie ingerujemy w żaden sposób w treść ogłoszeń zamieszczanych przez Użytkowników ani nie uczestniczymy w transakcjach zawieranych pomiędzy Użytkownikami. Większość treści dostępnych w serwisie www.wso.com.pl jest zamieszczana przez Użytkowników, zatem w żadnym stopniu nie odpowiadamy za te treści.

Nie gwarantujemy, że witryna będzie dostępna bez przerw, a dostęp do naszych usług będzie bezpieczny i wolny od błędów, ani że wady witryny zostaną skorygowane. Podejmujemy starania, aby utrzymać nieprzerwane działanie serwisu, nie możemy go zagwarantować i nie udzielamy żadnych gwarancji ani obietnic (ani bezpośrednich, ani dorozumianych) odnośnie dostępności naszych usług.

W zakresie dozwolonym przez prawo wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, oświadczenia i warunki, bezpośrednie lub dorozumiane, w tym te dotyczące jakości, wartości i jakości handlowej, trwałości i przydatności do określonego celu i wynikające z ustawy. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, czy to wyrażone w pieniądzach (w tym zyski), czy jako utrata dobrego imienia lub reputacji, ani za żadne specjalne, pośrednie, wtórne szkody wynikające z korzystania przez Użytkownika z serwisu www.wso.com.pl, nawet jeśli zostaliśmy uprzedzeni o możliwości powstania takiej szkody lub mogliśmy ją przewidzieć.

Jeśli pomimo zapisów w poprzednim akapicie będziemy ponosić odpowiedzialność wobec Użytkownika lub jakichkolwiek osób trzecich (na podstawie umowy, deliktu, zaniedbania, ustawy lub innych źródeł), nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do wysokości łącznych opłat zapłaconych przez Użytkownika za ogłoszenie z którego wynika odpowiedzialność.

Informacje osobiste.
Korzystając z serwisu www.wso.com.pl, wrażasz zgodę na gromadzenie, przesyłanie, przechowywanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych. Informacje te przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Polski. Zgadzasz się również na otrzymywanie od nas wiadomości o charakterze reklamowym.

Rozwiązywanie sporów.
Jeśli dojdzie od sporu pomiędzy Tobą a www.wso.com.pl, proponujemy, abyś w celu rozwiązania problemu najpierw skontaktował się z nami. Rozpatrzymy wszelkie uzasadnione prośby o rozstrzygnięcie sporu według alternatywnej do procesu sądowego procedury rozstrzygania sporów.

Postanowienia ogólne.
Niniejsze warunki oraz inne zasady opublikowane w serwisie www.wso.com.pl stanowią pełny tekst umowy pomiędzy Tobą a www.wso.com.pl, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy.

Prawem właściwym dla tej umowy, zgodnie z którym jest ona pod wszystkimi względami interpretowana i realizowana, jest prawo obowiązujące w Polsce. Zgadzasz się, że jakiekolwiek roszczenia lub spory, który możesz wszcząć przeciwko www.wso.com.pl będą rozstrzygane przez sądy w Polsce.

Jeśli obecnie nie włączyliśmy do treści warunków jakichś zapisów, nie rezygnujemy z prawa do dodania ich w przyszłości. Jeśli sąd odrzuci jakiekolwiek z tych warunków, pozostałe warunki zostaną utrzymane w mocy. W zakresie dopuszczalnym przez prawo możemy automatycznie scedować tę umowę, wedle własnego uznania i zgodnie z poniższym zapisem dotyczącym powiadamiania.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w tym regulaminie (a co za tym idzie do zmian w umowie pomiędzy Tobą a www.wso.com.pl), a wprowadzone zmiany będą obowiązywać od chwili dodania przez Ciebie kolejnego ogłoszenia po terminie opublikowania zmienionych warunków w naszym serwisie.

 

Będzie nam miło jak odwiedzisz i polubisz

NASZĄ STRONĘ NA FACEBOOK-u?

 

like